REGISTRERA DIG

Allmänna villkor Essaem Group AB

Innehåll A. Allmänna Villkor för Kund B. Allmänna Villkor för Egenanställning

A. Allmänna villkor för Kund

1. Omfattning 1.1 Dessa bestämmelser reglerar avtalsförhållandet mellan Essaem Group AB (härefter kallad ”SAM”) och kundföretaget (härefter kallad ”KUND”). 1.2 Avtalet omfattar ett affärsmässigt och rättsligt förhållande mellan SAM och KUND i vilket SAM anställer personer som utför arbete hos KUNDEN (”EGENANSTÄLLDE”) under KUNDENS kontroll och ledning i enlighet med vad som överenskommits mellan KUNDEN och den EGENANSTÄLLDE (”Uppdrag/et”). För varje Uppdrag är det således SAM som är juridisk kontraktspart och uppdragstagare i relation till Kunden. Det åligger den Egenanställde att tillse att den Egenanställde har SAMs godkännande (vilket kan lämnas av SAM generellt för vissa på förhand väl definierade typer av uppdrag eller från fall till fall) till att åta sig Uppdrag med SAM som uppdragstagare och sådant godkännande krävs för att binda SAM. SAM kan på begäran av potentiell Kund lämna uppgift om och bekräfta huruvida godkännande finns. 2. Avtal om uppdrag 2.1 Om SAM så kräver ska KUNDEN ange erforderlig information om de arbetsuppgifter som ska utföras, arbetets längd, arbetstider, tillämpligt kollektivavtal, andra lokala avtal som tillämpas eller andra omständigheter som är av vikt för arbetet som ska utföras. 2.2 Uppdrag bekräftas av KUNDEN genom att KUNDEN betalar fakturan eller skriftligen eller per e-post, bekräftar den av SAM tillhandahållna Uppdragsbeskrivningen där Uppdragets art, omfattning, överenskomna krav och Uppdragets längd preciseras. För Uppdraget gäller i övrigt de villkor som framgår av Uppdragsbeskrivningen samt vad som i övrigt överenskommits mellan SAM och KUNDEN. 3. Arbetsledning 3.1 Det åligger KUNDEN att ansvara för arbetsledning av den EGENANSTÄLLDE, att ansvara för kontroll och uppföljning av den EGENANSTÄLLDES arbete samt att lämna erforderliga instruktioner, information samt tillhandahålla arbetsplats och nödvändig utrustning som behövs för den EGENANSTÄLLDES arbetsuppgifter. 3.2 KUNDEN förbinder sig att behandla den EGENANSTÄLLDE rättvist och jämlikt i relation till sina egna arbetstagare och i enlighet med lag och god sed på arbetsmarknaden. 4. Arbetsmiljö 4.1 Det åligger KUNDEN att iakttaga 3kap 12 § Arbetsmiljölagen genom att informera den EGENANSTÄLLDE om lagar och förordningar jämte egna interna instruktioner och rutiner som är hänförliga till verksamheten hos KUNDEN. Kunden ska vidare i övrigt vidta de skyddsåtgärder som behövs för att den EGENANSTÄLLDE inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall. Det åligger KUNDEN att tillhandahålla erforderlig skyddsutrustning. 5. Reklamation 5.1 Fel eller brist hänförlig till SAMs ansvar för Uppdraget ska av KUNDEN omgående skriftligen reklameras till SAM. Fel eller brist som upptäcks av KUNDEN efter det att Uppdraget slutförts eller upphört ska skriftligen reklameras senast inom sju (7) kalenderdagar efter det att Uppdraget har avslutats. Reklamationen ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning. KUNDENS rätt till skadestånd eller prisavdrag är förverkad om KUNDEN inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt. 5.2 SAM ska efter reklamation eller anmärkning beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen, innan KUNDEN framställer anspråk på skadestånd eller prisavdrag. Vad som är skälig tid ska bedömas med hänsyn till art och omfattning av fel eller brist. 5.3 Krav på skadestånd eller prisavdrag gentemot SAM ska, för att kunna medföra rätt till ersättning, alltid föregås av reklamation och ska utan oskäligt dröjsmål av KUNDEN framställas skriftligen dock senast inom tre (3) månader från det att Uppdraget, vartill kravet hör, avslutats. 5.4 Anmärkningar avseende den EGENANSTÄLLDE ska framställas direkt till den EGENANSTÄLLDE och således ej till SAM. 6. Ansvar 6.1 SAMs ansvar är begränsat till oaktsamhet vid utförandet av de administrativa tjänster som SAM ska utföra för Uppdraget. 6.2 KUNDEN ansvarar för den EGENANSTÄLLDE såsom för egen anställd personal. KUNDEN är således själv ansvarig för fel och skada som den EGENANSTÄLLDE kan orsaka KUNDEN eller tredje man inom ramen för det arbete som den EGENANSTÄLLDE utför hos KUNDEN. SAM ska hållas skadefri för all skada hos KUNDEN eller tredje man som uppstår på grund av det arbete som den EGENANSTÄLLDE utför hos KUNDEN. 6.3 SAM ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom t.ex. utebliven vinst, förlust eller annan följdskada, inklusive KUNDENS eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information. 6.4 Ansvar för personskada regleras enligt svensk lag. 6.5 KUNDEN bör teckna och upprätthålla för sin verksamhet adekvat försäkring, inklusive försäkring hänförlig till den EGENANSTÄLLDE och dennes arbete för KUNDEN. Den EGENANSTÄLLDE ska i detta avseende anses jämställd med KUNDENS egna arbetstagare. SAM har dock arbetsgivaransvaret för den EGENANSTÄLLDE, vilket bl.a. innebär att SAM erlägger lön, sociala avgifter, olycksfallsförsäkring (TFO) och grupplivförsäkring (TGL). Som följd av punkten 6.2 ansvarar SAM således inte för skada: a) på KUNDENS motordrivna fordon eller för följdskador till sådana skador; b) på gods som transporteras med KUNDENS egna eller inhyrda motordrivna fordon; c) som omfattas av Trafikskadelagen eller motsvarande svensk eller utländsk lagstiftning; d) som inträffar till följd av trafik med motorfordon när det används inom inhägnat tävlingsområde; e) genom luftfartyg och inte heller det ansvar som kan åläggas den försäkrade i sin egenskap av flygansvarig; f) till följd av kollision orsakad genom fartyg eller av deras bogserade föremål; eller g) hänförlig till patientskada enligt lag. 6.6 Skulle skadeståndsansvar uppstå för SAM är SAMs ansvar begränsat till ett sammanlagt belopp om 0,5 prisbasbelopp, dock högst till priset för Uppdraget. Vid Uppdrag på löpande räkning utgörs priset för Uppdraget av priset för de senaste tolv (12) månaderna för Uppdraget. Med prisbasbelopp menas prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) gällande vid tiden för skadans uppkomst. 7. Immateriella rättigheter 7.1 SAM ska tillse genom avtal med EGENANSTÄLLDE att äganderätten till allt material och det resultat som EGENANSTÄLLDE utför med anledning av Uppdraget (“Resultatet”) tillkommer KUNDEN, om inte annat följer av tvingande lag. All upphovsrätt exklusive ideell rätt liksom annan immateriell rätt till Resultatet ska således utgöra KUNDENS egendom. KUNDEN ska ersätta SAM vad SAM kan vara skyldig att betala till den EGENANSTÄLLDE för överlåtelse av den immateriella rättigheten enligt lag eller kollektivavtal. För uppfinning gäller att KUNDEN får inträda som rättsinnehavare avseende uppfinningen enbart enligt gällande lag eller berört kollektivavtal. Om EGENANSTÄLLDE använder medtagen programvara eller annat verktyg vid utförande av arbete åt KUNDEN, så övergår inte rätten till sådana verktyg till KUNDEN. 7.2 SAM ansvarar inte för Resultatets immaterialrättsliga intrång eller EGENANSTÄLLDES olovliga brukande av andras system. 8. Personuppgifter 8.1 KUNDEN ska säkerställa att den EGENANSTÄLLDE givit samtycke till KUNDENS hantering av personuppgifter, i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), som kan anses nödvändig i anledning av Uppdraget. KUNDEN är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter 8.2 Om den EGENANSTÄLLDE vid arbete hos KUNDEN behandlar personuppgifter är SAM inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling. 9. Sekretess 9.1 SAM och KUNDEN förbinder sig att hålla avtalets innehåll och andra uppgifter hänförliga till Uppdraget innehåll konfidentiellt. 9.2 Part har inte någon skyldighet att iaktta sekretess avseende sådan information som: a) vid tidpunkten för Uppdragets bekräftelse är allmänt tillgänglig; b) är känd för part före det att den andre parten avslöjat den; eller c) part är skyldig att avslöja enligt lag eller annan författning. 9.3 Punkt 9.1 och 9.2 ska överleva avtalets upphörande. 10. Avtalstid 10.1 Avtalet gäller tills vidare såvida inte annat avtalats. Uppdraget gäller under den tid som angetts i Uppdragsbeskrivningen. 10.2 Om inte annat avtalats kan såväl avtalet som Uppdraget sägas upp med 30 dagars uppsägningstid. Uppsägning ska vara skriftlig. 11. Avtalets upphörande i förtid 11.1 Part äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre parten om: a) den andra parten i något väsentligt hänseende bryter mot avtalet och inte har vidtagit rättelse inom fjorton (14) dagar efter skriftlig anmodan; eller b) den andra parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat vis kan antas ha kommit på obestånd eller om den andre parten beläggs med näringsförbud och part inte omedelbart efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande; eller c) om part utan medgivande från den andre parten överlåter avtalet på annan. 12. Befrielsegrunder 12.1 Part får inställa eller skjuta upp Uppdrag på grund av händelse som inträffar och som part inte rimligen kunnat förutse och som hindrar eller orimligt fördyrar genomförandet av Uppdraget. Part är inte ansvarig för skada eller försening som beror på sådan händelse eller svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsbeslut, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar, naturhändelser, plötsligt skadegörande händelser, epidemier, arbetskonflikter eller annan ej förutsebar omständighet. Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. 12.2 Part ska snarast efter det att händelse enligt punkten 12.1 bedöms föreligga underrätta motparten. Är Uppdraget ännu efter tre (3) månader uppskjutet ska Uppdraget upphöra om inte parterna enas om annat. Om Uppdraget upphör äger SAM rätt till ersättning för dittills utfört arbete samt kostnader. 13. Övrigt 13.1 Parterna har rätt att på sina hemsidor eller i övriga företagspresentationer ange den andra Partens namn och logga samt ange Parternas samarbete. 13.2 Parterna äger inte utan den andra Partens godkännande överlåta Avtalet, och/eller därtill hörande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. 14. Meddelanden 14.1 Samtliga meddelanden under detta avtal ska ske genom bud, rekommenderat brev eller e­mail till parternas i uppdragsbekräftelsen överenskomna adresser. 14.2 Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: a) om avlämnat med bud: vid överlämnandet; b) om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran; c) om avsänt med telefax: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats; och d) om avsänt med e­post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats. 15. Tvister 15.1 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeför-farandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten. 15.2 Såvitt avser ostridig förfallen fordran äger SAM dock alltid rätt att framställa krav vid allmän domstol. SAM förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående text och avtal utan att meddela detta i förhand.

B. Allmänna villkor för egenanställning

1. Omfattning 1.1 Dessa bestämmelser gäller egenanställningsuppdrag, som privatperson (nedan kallad ”Egenanställd”) utför åt kund (nedan kallad ”Kunden”) genom egenanställningsföretaget Essaem Group AB (nedan kallad ”SAM”). 1.2 Med egenanställning avses ett affärsmässigt och rättsligt förhållande mellan SAM, Egenanställd och Kunden i vilket SAM på den Egenanställdes eget initiativ och prissättning ställer den Egenanställde till Kundens förfogande för att utföra arbete som hör till Kundens verksamhet under Kundens kontroll och ledning. Med ”Uppdraget” avses den arbetsuppgift som Egenanställde utför hos Kunden genom SAM. Med ”Administrativa uppgifter” avses den arbetsuppgift SAM utför åt Egenanställde, dvs: – Fakturering och bevakning av fakturor genom SAM – Inkassohantering – Löneadministration – Administration och inbetalning av arbetsgivaravgifter, källskatter och moms – Kontrolluppgifter – Bedömning av vilka kostnader i samband med Uppdraget som kan ge ersättning till Egenanställde – Utfärdande av arbetsgivarintyg – Erhållande av Bankgiro – Erbjuda försäkringslösningar från försäkringsbolag – Erhålla administrativ internetplattform 2. Avtal om uppdrag 2.1 Vid ackvisitionen av uppdrag har Egenanställde rätt att använda sig av SAMs företagsuppgifter, förutsatt att särskilt skriftligt (inklusive via e-post) tillstånd ges av SAM vid varje sådan ackvisition. 2.2 Egenanställde ska vid ackvisition av uppdrag tillse att Kunden avger anbud eller offert till SAM om uppdraget i enlighet med de villkor som Egenanställde och Kunden diskuterat. Den Egenanställde ska informera Kunden om att SAMs Allmänna Villkor tillämpas på förhållandet mellan SAM och Kunden såvitt inget annat avtalats skriftligen mellan SAM och Kunden. 2.3 Omedelbart i anslutning till avgivande av sådant anbud eller offert har SAM rätt – men ingen skyldighet – att efter samråd med Egenanställde teckna Uppdragsavtalet med Kunden, och ska tillhandahålla Egenanställde en kopia av avtalet. 2.4 Egenanställde ska sedan utföra Uppdraget inom ramen för den allmänna visstidsanställningen hos SAM, dvs. en anställning vars villkor, tid, utförande och omfattning i övrigt, korresponderar med Uppdragsavtalet. 2.5 Egenanställde har rätt att närsomhelst under Uppdragets utförande och Anställningen vidta åtgärder för ackvisition av ytterligare uppdrag. 2.6 Fakturan skickas ut senast 30 dagar efter avslutat uppdrag varför fakturaunderlaget måste vara SAM tillhanda senast 30 dagar efter avslutat uppdrag. 2.7 Vid överenskommelse om förändrat Uppdrag skall Egenanställde meddela SAM detta skriftligen. Önskas ny uppdragsbekräftelse från Kundens sida är Egenanställde skyldig att meddela SAM detta skriftligen. 2.8 SAM förbehåller sig vid varje tidpunkt rätten att neka Egenanställde anställning utan att ange särskilda skäl. 3. Pris 3.1 Pris för Uppdrag anges av Egenanställde i uppdragsbekräftelsen/fakturaunderlaget. Pris för Administrativa uppgifter gentemot Egenanställd anges av SAM. Eventuell moms tillkommer på priset och på prisändringar. 3.2 I de fall då Kunden inte betalar div faktureringsavgifter, så som, men inte uteslutande, fakturaavgifter, påminnelseavgifter, ränta m.m., adderas denna kostnad till SAM’s vid tillfället angivna kostnad för att tillhandahålla tjänsten Egenanställning. 3.3 I de fall då till kund skickad faktura krediteras, bestrids eller av annan anledning inte blir betald, har SAM rätt att fakturera den Egenanställde för uppkomna kostnader, så som, men inte uteslutande, fakturaavgifter, påminnelseavgifter, inkassoavgifter, ränta m.m. 3.4 Om Egenanställdes eller SAMs arbetskraftskostnader ökar till följd av ändrade kollektivavtal, lag, räntor eller ändrade skatter och arbetsgivaravgifter samt övriga avgifter har Egenanställde och SAM rätt att, med retroaktiv verkan från dagen för ändringen, justera priset i motsvarande mån både vad gäller Uppdraget samt Administrativa uppgifter. 4. Reklamation 4.1 Den Egenanställde ska hantera reklamationer avseende Uppdraget. Anmärkningar avseende SAMs utförande av Administrativa uppgifter ska av Kunden och/eller Egenanställde framställas direkt till SAM utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter slutförandet av aktuella Administrativa Uppgifter. 5. Ansvar 5.1 SAMs ansvar är begränsat till oaktsamhet avseende Administrativa uppgifter gällande Egenanställde och frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada av vilket slag det vara må, som uppstår till följd av och/eller har samband med Egenanställdes utförande av Uppdrag åt Kunden. 5.2 Egenanställde är ansvarig gentemot Kunden för att de arbetsuppgifter som Egenanställde utför inom ramen för Uppdraget utförs på ett fackmannamässigt sätt och med den kvalité som en kund rimligen kan förvänta sig av Egenanställde med hänsyn tagen till gjorda överenskommelser och utfästelser, pris och övriga omständigheter. Egenanställde är vidare ansvarig för att avhjälpa fel och brister i den omfattning och enligt de villkor som gäller för Uppdraget och enligt tillämpliga lagar och regler (inklusive Konsumenttjänstlagen (1985:716)). I det fall Kunden begär avhjälpande från SAM så har SAM rätt att välja att antingen självt utföra avhjälpande på Egenanställdes bekostnad eller kräva att Egenanställde utför och bekostar sådant avhjälpande. Om och i den omfattning den brist som Kunden påtalar omfattas av SAM:s ansvarsförsäkring har SAM rätt att bestämma att avhjälpandet och andra kostnader som kan komma att uppstå i samband därmed, ska bäras av SAM:s ansvarsförsäkring, i vilket fall eventuell självrisk och ökade försäkringskostnader som SAM kan komma att drabbas av ska ersättas av Egenanställde. Egenanställde är skyldig att samverka och bistå SAM och försäkringsbolag vid försäkringsutredningar och liknande. 5.3 Då Kunden ansvarar för Egenanställde såsom för egen anställd personal är den Egenanställde själv ansvarig för förlust och skada som Egenanställde kan orsaka Kunden eller tredje man inom ramen för Egenanställdes utförande av arbete åt Kunden, såvida det inte täcks av SAMs befintliga ansvarsförsäkring eller den ansvarsförsäkring som eventuellt tecknats speciellt av Egenanställde. 5.4 SAM ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom t.ex. utebliven vinst, förlust, eller annan följdskada, inklusive Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information. 5.5 Ansvar för personskada regleras enligt svensk lagstiftning. 5.6 Skulle skadeståndsansvar uppstå för SAM är SAMs ansvar begränsat till 0,5 prisbasbelopp, dock högst SAMs andel av Uppdragets fakturerade belopp. Vid Uppdrag på löpande räkning beräknas det fakturerade beloppet på priset för de senaste tolv (12) månaderna för uppdraget. Om det pris Egenanställde avtalat med Kunden understiger 0,5 prisbasbelopp skall SAMs maximala ansvar istället vara begränsat till ett belopp som motsvarar 0,1 prisbasbelopp. 5.7 I den mån skadestånds-, ersättnings- eller annat ansvar skulle uppstå för SAM gentemot tredje man utöver vad parterna kommit överens om enligt dessa villkor, skall Egenanställde stå ansvaret därför och hålla SAM skadeslöst. 5.8 Egenanställde förbinder sig att vara informerad om och att följa gällande lagstiftning i sitt yrkesutövande, samt att på heder och samvete försäkrar att de uppgifter som lämnas om person, uppdrag och verksamhet är korrekta. 6. Immateriella rättigheter 6.1 Den Egenanställde överlåter äganderätten till allt material och det resultat som Egenanställde utför med anledning av Uppdraget (“Resultatet”) till SAM, som överlåter desamma till Kunden, om inte annat följer av tvingande lag eller särskilt avtal med Kunden. All upphovsrätt exklusive ideell rätt liksom annan immateriell rätt till Resultatet ska således utgöra Kundens egendom. Kunden ska ersätta SAM vad SAM kan vara skyldig att betala till Egenanställde för överlåtelse av den immateriella rättigheten enligt lag eller kollektivavtal. För uppfinning gäller att Kunden får inträda som rättsinnehavare avseende uppfinningen enbart enligt gällande lag eller berört kollektivavtal. Om Egenanställde använder medtagen programvara eller annat verktyg vid utförande av arbete åt Kunden, så övergår inte rätten till sådana verktyg till Kunden. 6.2 SAM ansvarar inte för Resultatets immaterialrättsliga intrång eller Egenanställdes olovliga brukande av andras system. 7. Personuppgifter 7.1 SAM har sin verksamhet baserad i Sverige och följer den svenska lagstiftningen om personuppgiftshantering, PUL. Det innebär bl.a. att SAM måste ha Egenanställdes samtycke för att kunna insamla, registrera, bearbeta och använda dessa uppgifter. Egenanställde har rätt att få ta del av personuppgifter som finns registrerade om honom/henne. Egenanställde har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information och rättelse skall vara skriftliga. 8. Sekretess 8.1 SAM, Egenanställde och Kunden förbinder sig att hålla avtalets innehåll och andra uppgifter hänförliga till Uppdragets innehåll konfidentiell. 8.2 Part har inte någon skyldighet att iaktta sekretess avseende sådan information som: a) vid tidpunkten för Uppdragets bekräftelse är allmänt tillgänglig; b) är känd för part före det att den andre parten avslöjat den; eller c) part är skyldig att avslöja enligt lag eller annan författning. 8.3 Punkt 8.1 och 8.2 ska överleva avtalets upphörande. 8.4 SAM ska tillse att Egenanställde är bunden av en sekretessförbindelse med innebörden att denne har tystnadsplikt rörande förhållanden hos Kunden. Sekretesskyldigheten gäller inte avseende sådan information som omnämns i punkten 8.2. 9. Sjukersättning 9.1 SAM betalar sjuklön enligt lag om sjuklön till den Egenanställde. En förutsättning för att få sjuklön är att den Egenanställde uppfyller försäkringskassans krav. Den första dagen en egenanställd är sjuk ses som en karensdag vilken ersättning inte utgår för. SAM är därefter skyldig att kompensera den Egenanställda för dag 2-14 vilka kompenseras med 80% av dagsersättningen. 9.2 för att den Egenanställda ska vara berättigad till sjuklön måste följande uppfyllas; – ett uppdrag ska finnas registrerat och vara godkänt av SAM för de dagar den Egenanställde är sjuk. – allmänna villkor och visstidsanställningsavtal ska vara godkända. – den Egenanställde har rätt till sjukersättning från första dagen av anställningstiden men om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad inträder rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. (Dag då arbetstagaren varit frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte). Vid beräkning av kvalifikationstiden ska tidigare anställningar under SAM medräknas, om tiden mellan anställningarna inte överstiger fjorton kalenderdagar. – den Egenanställde ska skicka e-post in till  första dagen av dennes sjukdom. – läkarintyg krävs från första dagen av den Egenanställdes sjukdom. Intyget ska skickas med e-post till  – sista dagen för sjukdom ska den Egenanställda skicka ett e-postmeddelande till  och meddela att denne är frisk. 9.3 sjuklön betalas endast under förutsättning att SAM skickat en faktura till Kund. SAM förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående text och avtal utan att meddela detta i förhand.

Användaravtal

Egenanställning Egenanställningen innebär att Du som uppdragstagare anställer dig själv i Essaem Group AB (nedan kallat SAM) med syfte att genomföra egengenererade uppdrag. Detta innebär att ledarskapet ligger helt på Dig vad gäller att finna kunder och genomföra uppdrag till deras belåtenhet. På följande sätt går uppdragsförloppet till: a. Du registrerar dina personliga uppgifter genom att skapa ett konto på sampoolen.se och godkänner därmed de Allmänna Villkoren för egenanställning. b. För att täckas av gruppförsäkring, skall Du innan avtal om Uppdrag ingås med Kund (i) ha inhämtat SAMs godkännande till att Du åtar Dig Uppdraget med SAM som juridisk kontraktspart till Kunden (godkännande från SAM kan ske antingen generellt för vissa på förhand väl definierade typer av uppdrag eller från fall till fall) och (ii) tydligt ha informerat Kunden om att det är SAM som är juridisk kontraktspart till Kunden vad avser Uppdraget. Innan uppdraget påbörjas rekommenderas att Du skickar en bekräftelse avseende Uppdraget till Kunden samt meddelat SAM att Du är ute på uppdrag. Du kan också föranmäla ett arbete via e-post till SAM. c. Vid Uppdragets slutliga genomförande eller när fakturering skall ske skickar Du underlag via e-post. d. SAM skickar därefter fakturan till Kunden samt bevakar att betalning sker. e. SAM utbetalar ersättning med avdrag för andel/ränta, eventuella kostnadsavdrag, arbetsgivaravgifter och löneskatt. f. Du kan när som helst tillgodogöra dig tillgodohavandet på ditt konto. Detta innebär således att Du ansvarar för finansieringen av din verksamhet samt försäljning, marknadsföring, avsättning för semesterersättning, eventuella försäkringar och pensioner samt övriga delar som inte innefattas av tjänsterna såsom framgår av Allmänna Villkor. Anställningsform Du är allmänt visstidsanställd vilket innebär att anställningen påbörjas och avslutas med själva uppdraget. Anställningen gäller tim-, projekt-, och objektsanställning vid behov alternativt provision vid produktförsäljning, vilket står i direkt relation med det av Dig genererade uppdraget och den resulterade faktureringen. Arbetsuppgifter Du anställs för egengenererade arbetsuppgifter och styr därför helt själv vilka arbetsuppgifter som skall genomföras. Speciella tillstånd Verkar Du inom ett yrke vilket kräver någon form av tillstånd/auktorisation/legitimation begränsas yrkesutövningen via SAM till vad detta medger. Du är skyldig att hålla dig informerad om gällande regler samt att ha tillståndet/auktorisationen/legitimationen giltig under hela uppdragets utförande. Arbetsplats Arbetsplatsen avtalas mellan Dig och Kunden. Lön Du erhåller ersättning i förhållande till den fakturering som genererats via de av dig inrapporterade faktureringsunderlagen på SAMs hemsida eller via e-post och i enlighet med våra Allmänna Villkor. Då samtliga omkostnader som kan hänföras till uppdraget betalats utgår ersättning i form av lön inklusive semesterersättning. SAM är skyldig att betala in lagstadgade källskatter och sociala avgifter enligt Skatteverkets föreskrifter. Överenskommen arbetstid Arbetstiden avtalas mellan Dig och Kunden. Semesterersättning Semesterersättning skall räknas in i det priset Du sätter själv eftersom SAM inte har kontroll över prissättningsförfarandet. Du förbinder dig m.a.o. att ta hänsyn till detta och kalkylera in det i din egen prissättning och budget. Övriga kostnader Du har rätt att genom SAM debitera Kunden för traktamente, logi, reseersättning och utlägg för förbrukningsartiklar som använts för uppdraget efter Din överenskommelse med Kunden. Inköp av förbrukningsmateriel eller varor för vidareförsäljning ska göras med Dina egna medel. Kvitton för dessa inköp ska sedan redovisas i original till SAM och registreras i SAMs system. Du är skyldig att föra löpande tidrapportering av din arbetstid, körjournaler och traktamente, vilken dokumentation på begäran av SAM ska kunna presenteras och redogöras för. Vid beviljat avdrag för reseutlägg förbinder du dig att enbart använda utlägget i tjänsten och ej för privata ändamål. SAM förbehåller sig rätten att avgöra var ditt tjänsteställe är beläget. Försäkring När du fakturerar via SAM har du automatiskt en olycksfallsförsäkring (TFO) och tjänstegrupplivförsäkring (TGL). En förutsättning för att du ska omfattas av försäkringarna är att du (i) föranmält uppdraget (ii) är fullt frisk och arbetsför. I de fall Du inte täcks av Kundens ansvarsförsäkring kan Du omfattas av SAMs ansvarsförsäkring alternativt att SAM hjälper till att teckna en ansvarsförsäkring som passar Dig. Tilläggsförsäkringar måste tecknas i vissa branscher och för viss typ av uppdrag. SAM tillhandahåller dessa försäkringar på Din bekostnad. Det åligger Dig att ha tilläggsförsäkring innan uppdraget påbörjas om så krävs. Se Allmänna Villkor. Avtalets giltighet och uppsägning Avtalet gäller från och med att Du påbörjat ditt uppdrag och löper till dess uppdraget avslutats. Du kan avsluta ett uppdrag och därmed din uppdragsanställning med omedelbar verkan om så önskas i enlighet med de Allmänna Villkoren. SAM förbehåller sig rätten att säga upp anställningsavtalet med Dig om Du bryter mot avtalet eller Allmänna Villkor. Sekretess SAM följer den svenska lagstiftningen om personuppgiftshantering, PUL. Det innebär bl.a att SAM måste ha Ditt samtycke för att kunna insamla, registrera, bearbeta och använda dessa uppgifter på ett korrekt sätt. Du har rätt att få ta del av personuppgifter som finns registrerade samt rör Dig själv. En gång per år är det kostnadsfritt. Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information och rättelse skall vara skriftliga. Övrigt Du ska följa SAMs Allmänna Villkor, samarbeta, vara lojal och verka i SAMs och Kundens intressen samt iaktta sekretess under och efter din tid som egenanställd hos SAM. Du har aldrig rätt att använda SAMs företagsuppgifter vid tecknande av avtal, eller inköp av varor och/eller tjänster, ej heller rätt att använda SAMs företagsuppgifter vid offertlämnande eller ingå avtal i SAMs namn och/eller för SAMs räkning eller i övrigt vidta någon juridiskt bindande åtgärd för SAM utöver vad systemet tillåter enligt sampoolen.se utan specifikt skriftligt godkännande från SAM i varje enskilt fall. Endast behöriga firmatecknare i SAM har dessa rättigheter. SAM förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående text och avtal utan att meddela detta i förhand. I det fall annat anställningsavtal tecknats mellan SAM och dig äger det andra anställningsavtalet företräde detta avtal. Du försäkrar även i och med ingånget avtal med SAM att Du inte har näringsförbud, är fullt frisk och arbetsför, samt att du på heder och samvete försäkrar att de uppgifter du lämnar om dig som person samt de uppdrag du utför är korrekta.

För att nyttja våra tjänster behöver du godkänna De allmänna villkoren och Användaravtalet. Du får även dessa avtal skickade via e-post efter registreringen.

Kryssa i nedan att du gör detta.

Efter att du registrerat dig får du en bekräftelse via e-post. Framöver kommer du även få information om när tjänsten är igång. Då kommer du även att behöva komplettera din profil med mer uppgifter.